(c) OrthodoxAnswers.gr
Παρασκευή , 20 Οκτώβριος 2017
Ειδοποιήσεις
Αρχική » Ευχή Βασκανίας

Ευχή Βασκανίας

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΝ (μάτιασμα)

( Μπορούμε να την διαβάσουμε και εμείς όταν δεν έχουμε την δυνατότητα να πάμε στην Εκκλησία ή να καλέσουμε τον Ιερέα στο σπίτι μας ).

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς απο πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς.Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν ουρανό και επι της γής.Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλα ρύσαι ημάς απο του πονηρού.

Ότι σού εστιν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Του Κυρίου δεηθωμεν.

Κύριε ο Θεός ημων, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιων πάντα και μετασκευάζων μόνων τω βούλεσθαι ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγαν την Βαβυλωνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις Παιδας σώους διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχων ημων η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων σου δεόμεθα και σε παρακαλουμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πασαν διαβολικήν ενέργειαν, πασαν σατανικήν εφοδον και πασαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμων βασκανίαν των κακοποιων και πονηρων ανθρώπων από του δούλου σου (τουδε) και η υπό ωραιότητος η ανδρείας η ευτυχίας η ζήλου και φθόνου η βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, εκτεινον την κραταιάν σου χειρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και υψιστον, και επισκοπων επισκόπησον το πλάσμα σου τουτο, και κατάπεμψον αυτω Αγγεον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχης και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτου πασαν πονηράν βουλήν, πασαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιων και φθονερων ανθρώπων, ινα υπό σου ο σός ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι «Κύριος εμοί βοηθός, και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι ανθρωπος» και πάλιν «Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ’ εμου ει ότι σύ ει ο θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, αρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιωνος». Ναι, Κύριε ο Θεός ημων, φεισαι του πλάσματος σου, και σωσον τον δουλόν σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακου διαφύλαξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημων Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδων Αρχαγγέλων, και πάνων σου των Αγίων. Αμήν.

( κατόπιν χρείουμε τον πάσχοντα από το λαδάκι της καντήλας )

Δι’ευχών των αγίων Πατέρων ημών……

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

(c) orthodoxanswers.gr Το παρόν site είναι αφιερωμένο στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην υπερευλογημένη Θεοτόκο.
Με την χάρη του Τριαδικού Θεού οι "Ορθόδοξες Απαντήσεις" βρίσκονται στο διαδίκτυο από το 2006.